Menu
Betere bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer

Betere bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer

Sociale Zaken
3 min. leestijd

De Europese Commissie heeft donderdag een voorstel gelanceerd om de blootstelling aan kankerverwekkende chemische stoffen bij werknemers sterker aan te pakken. Door de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia te herzien, wil de Commissie naar schatting 1,1 miljoen werknemers in verschillende sectoren beter beschermen. “Het reduceren van kankerverwekkende chemische stoffen op de werkvloer is een eerste belangrijke stap voor het Europees masterplan tegen kanker dat later dit jaar wordt voorgesteld”, zegt Europees Parlementslid Cindy Franssen.

Het nieuwe voorstel wil de grenswaarden voor drie belangrijke stoffen herzien: acrylonitril, nikkelverbindingen en benzeen. Cindy Franssen: “Jaarlijks zijn er in de EU ongeveer 120 000 werkgerelateerde kankergevallen als gevolg van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Dit resulteert naar schatting in 80 000 sterfgevallen. De richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia wordt regelmatig bijgewerkt om te voldoen aan de actuele stand van zaken in de wetenschap. Zo hadden eerdere actualiseringen, onder meer onder leiding van voormalig Commissaris Marianne Thyssen, betrekking op de blootstelling van werknemers aan 26 chemische stoffen.”

Dit initiatief is in de eerste plaats bedoeld om de rechten van werknemers inzake gezondheid en veiligheid op het werk te waarborgen. “Een beperking van blootstelling aan deze drie stoffen zal leiden tot een vermindering van werkgerelateerde kankergevallen en de daarmee samenhangende vermindering van levenskwaliteit of de kosten voor gezondheidszorg. Ook voor bedrijven is de herziening positief, omdat het de kosten verlaagt voor gezondheidsproblemen, afwezigheden, verloren expertise en productiviteitsverlies. Dit voorstel kwam er in samenspraak met de sociale partners.”

Grote verschillen tussen EU-lidstaten

“De verschillen tussen de bestaande nationale grenswaarden voor deze stoffen zijn te groot”, gaat Cindy Franssen verder. “Dit leidt tot een verschillend beschermingsniveau voor werknemers in de lidstaten. Zo variëren de nationale grenswaarden voor acrylonitril bijvoorbeeld van 0,5 mg/m3 tot 7 mg/m3, wat betekent dat sommige lidstaten de grenswaarden veertien keer hoger hebben vastgesteld dan andere. Daarnaast zijn er nog eens zeven lidstaten waar er geen grenswaarden zijn vastgesteld. Het kan niet de bedoeling zijn dat een werknemer in het ene EU-land voldoende beschermd zou zijn, terwijl diezelfde werknemer in een andere lidstaat aan zijn lot wordt overgelaten. Lidstaten blijven wel de mogelijkheid behouden om lagere limieten vast te leggen, onder de EU-norm.”

"Niemand mag het risico lopen om kanker te krijgen ten gevolge van de uitoefening van zijn of haar job", Cindy Franssen

Toch is deze vierde herziening slechts een eerste stap: “Ons doel is duidelijk: we moeten er alles aan doen om werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Niemand mag het risico lopen om kanker te krijgen ten gevolge van de uitoefening van zijn of haar job. De Commissie zal nog voor eind 2020 haar nieuwe Europees masterplan tegen kanker lanceren. Dit voorstel is alvast een stap in de goede richting. In de nieuwe bijzondere commissie kankerbestrijding zullen we dit werk verderzetten en bijkomstige aanbevelingen doen die de werknemers optimaal moeten beschermen”, aldus Cindy Franssen.

Achtergrond:

Volgens EU-OSHA is kanker de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerde sterfgevallen in de EU. Momenteel wordt 52 % van de jaarlijkse werkgerelateerde sterfgevallen toegeschreven aan werkgerelateerde kanker, vergeleken met 24 % aan hart- en vaatziekten, 22 % aan andere ziekten en 2 % aan verwondingen.

Het nieuwe voorstel is hier terug te vinden: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:59619b36-fccf-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen