Menu
Aanpak vrouwenarmoede topprioriteit voor Europees Parlement

Aanpak vrouwenarmoede topprioriteit voor Europees Parlement

- Straatsburg
Vrouwen Gelijke kansen Armoede
2 min. leestijd

Uit cijfers van Eurostat1 blijkt dat het armoederisico voor vrouwen in de EU significant hoger is dan voor mannen. 51,4 miljoen vrouwen lopen een armoederisico, tegenover 45 miljoen mannen. Dit aandeel zal de komende jaren nog stijgen door de nasleep van de coronapandemie en de toenemende energiearmoede door de oorlog in Oekraïne. Zo blijkt uit onderzoek van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) dat jonge vrouwen onevenredig hard zijn getroffen door de COVID-19-pandemie. De werkgelegenheidsgraad daalde met meer dan 10 % in vergelijking met 2,4 % over de hele linie. Onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie2 bevestigt deze trend van een grotere daling van de vrouwelijke werkgelegenheidsgraad.

De verhoogde kans op armoede is te wijten aan verschillende factoren. Het rapport beschrijft dat er door de hele levenscyclus nog steeds ongelijkheden bestaan. Er is de loonkloof: in 2019 was het bruto-uurloon van vrouwen gemiddeld 14,1 % lager dan dat van mannen3. Hetzelfde geldt voor de pensioenkloof: vrouwen ontvangen gemiddeld een pensioen dat 29 % lager is dan dat van mannen. Daarbovenop komt nog dat het merendeel van de Europeanen met een minimumloon vrouw (60%)4 is en dat het aandeel vrouwelijke gepensioneerden, dat het risico liep in armoede te vervallen, ongeveer 3 tot 4 procentpunten hoger is in vergelijking tot het aandeel mannelijke gepensioneerden5.

Cindy Franssen: “Het is schrijnend om vast te stellen dat er nog steeds zoveel vrouwen in Europa een armoederisico lopen. We hebben de afgelopen jaren al enkele Europese initiatieven genomen om hier iets aan te doen. Zo werd recent de richtlijn voor Europese minimumlonen goedgekeurd en wordt er momenteel onderhandeld tussen het Europees Parlement en de lidstaten over een ambitieuze richtlijn om de loonkloof aan te pakken. Vorig jaar lanceerde de Europese Commissie de kindergarantie om 5 miljoen kinderen uit armoede te halen tegen 2030.”

“Naast de wetgevende initiatieven, zullen de lidstaten en de sociale partners ook een tandje moeten bijsteken om de doelstellingen inzake armoedebestrijding van het actieplan van de sociale pijler te halen.

“Ik pleit ook om meer gebruik te maken van het concept van gender mainstreaming bij toekomstig beleid. Enkel met de integratie van een gendersperspectief in onze beleidsbeslissingen, kunnen we evolueren naar een gendergelijk beleid dat niemand achterlaat. Bovendien zou een betere gendergelijkheid op de arbeidsmarkt niet alleen leiden tot een vermindering van armoede onder vrouwen, maar ook tot een stijging van het BBP met 6,1 tot 9,6% en de creatie van 10,5 miljoen extra jobs tegen 2050.”

Vlaams minister bevoegd voor armoedebestrijding Benjamin Dalle: “Ook in Vlaanderen is er een verschil. Mannen lopen 8% kans op een armoederisico, vrouwen 9%. Maar kijken we wat dieper, dan zien we dat vooral de alleenstaande ouders, veruit het meeste vrouwen, het hardste getroffen zijn, met 16% armoederisico. Ook bij de werkende armen zijn vrouwen oververtegenwoordigd. We mogen niet blind zijn voor dat genderperspectief en de extra risico’s die vrouwen op die manier lopen. Als ik een speerpunt maak van kinderarmoede, dan gaat dat natuurlijk over het versterken van gezinnen, zeker eenoudergezinnen verdienen onze aandacht. Als we activeren, dan moet dit ook leiden tot een inkomen waarmee je goed kan leven. Je gender mag geen factor zijn voor je toekomstkansen.”

Perscontact

Kim Van Aken
Adviseur Arbeid & Sociale Zaken
+32 472 68 37 24
kim.vanaken@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen