Menu
Lidstaten moeten meest kwetsbare groepen extra beschermen in coronatijden

Lidstaten moeten meest kwetsbare groepen extra beschermen in coronatijden

Volksgezondheid
7 min. leestijd

Gelet op de verschrikkelijke gevolgen van de corona pandemie hebben de Eurocommissarissen Kyriakides (Gezondheidszorg en voedselveiligheid), Dalli (Gelijkheid) en Schmit (Jobs en Sociale Rechten) een oproep gedaan aan de bevoegde ministers uit de 27 lidstaten om bijzondere aandacht te schenken aan de meest kwetsbare Europeanen en om meer dan ooit de fundamentele EU-waarden inzake gelijkheid en non-discriminatie te garanderen:

Ouderen zijn een van de meest kwetsbare groepen die getroffen zijn door het COVID-19. Enerzijds zijn er ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven, die een groot risico hebben op besmetting, en anderzijds is er een groep die alleen woont. Zij zijn vaak geïsoleerd en hebben moeilijk of in sommige gevallen geen toegang tot de noodzakelijke diensten.

Voor personen met een handicap moet verzekerd worden dat de meest recente informatie over COVID-19 beschikbaar is via alle toegankelijke communicatiekanalen, bv. gebarentaal.

De commissarissen roepen dan ook uitdrukkelijk op om gezondheidszorg aan iedereen aan te bieden en zeker niet te discrimineren op basis van leeftijd of handicap.

Door de lockdown maatregelen zijn vrouwen, mannen en kinderen vaker geïsoleerd en dus ook meer vatbaar voor intrafamiliaal geweld. Bijzondere aandacht moet daarom gegeven worden aan online en offline hulpverlening bij fysiek, psychologisch, economisch en seksueel geweld.

LGBTI-personen hebben meer nood aan bescherming tegen huishoudelijk geweld en misbruik door partners of huisgenoten door de introductie van de lockdown maatregelen.

Een beperkte toegang tot gezondheidszorg, gebrek aan drinkwater, werkloosheid en gebrek aan sociale voordelen maakt de Roma tot een grote risicogroep. Het is daarom cruciaal dat er voedsel en drinkbaar water beschikbaar is voor iedereen, evenals basis hygiëne producten en medicijnen.

De COVID-19 crisis verergert de bestaande raciale ongelijkheden in onze samenleving. Door stigmatiseren, vooroordelen en discriminatie op basis van huidskleur worden personen uit minderheidsgroepen (vooral met afkomst uit Afrika, Midden-Oosten en Azië), asielzoekers en mensen zonder papieren geconfronteerd met bijkomende moeilijkheden in deze complexe tijden.

Speciale aandacht moet gaan naar daklozen. Het gebrek aan of geen vaste woonplaats maakt het onmogelijk om de lockdown-maatregelen te kunnen naleven.

Bovenal geeft de Commissie een overzicht van alle specifieke maatregelen die zij de afgelopen weken heeft genomen met betrekking tot de hierboven vermelde kwetsbare groepen. De Europese Commissie gebruikt alle beschikbare middelen om een gecoördineerd antwoord op COVID-19 crisis te voorzien. Zo voorziet ze in financiële en technische ondersteuning aan de lidstaten.

Op 13 maart heeft de EC een eerste reeks CRII-maatregelen genomen ter waarde van 37 miljard euro. Dit initiatief laat toe om cash reserves van de Europese structuur en investeringsfondsen te mobiliseren om de crisis onmiddellijk te kunnen bestrijden.

Op 2 april heeft de Commissie een tweede reeks CRII-maatregelen genomen. Dit voorstel heeft als doel de Europese cohesiefondsen sneller en op een flexibelere manier bij de lidstaten te krijgen, evenals de mogelijkheid tot een co-financieringsgraad van 100%. Wat impliceert dat de kosten voor 100% worden gedragen door de EU.

Beide initiatieven laten toe dat het Europees Sociaal Fonds (ESF) zich kan richten tot het lenigen van de meest dringende noden in de gezondheidszorg. Maar het kan anderzijds ook bescherming bieden aan de meest behoeftigen via sociale ondersteuning.

De Commissie stelde ook voor om de richtlijnen voor het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) te wijzigen. Dit moet ertoe leiden dat het FEAD-fonds op een heel snelle, veilige en efficiënte manier kan werken en kan voorzien in voedsel- en materiële hulp. Door een tijdelijke versoepeling van de voorwaarden wordt het administratief proces tot een minimum beperkt, zonder afbreuk te doen aan de regelgeving die in normale omstandigheden geldt. Naast een snellere werkwijze in crisistijd, wordt ook tijdelijk de co-financieringsgraad opgetrokken van 85% naar 100%, en kan het fonds tijdelijk gebruikt worden voor de aankoop van beschermingsmateriaal dat dringend nodig is voor de bescherming van de vrijwilligers bij de verdeling van voedsel- en materiële hulp. 

Er is ook een budget van 12,4 miljoen euro vrijgemaakt onder het Rechten, Gelijkheid en Burgerschap Programma (REC) voor beschermende maatregelen voor slachtoffers van geweld, inclusief huishoudelijk geweld. Het Justitie Programma voorziet 3 miljoen euro voor onder andere de slachtoffers van criminele feiten.

De Europese Commissie probeert samen te werken met ngo’s en andere organisaties, die huisvesting, gezondheidszorg en sociale ondersteuning kunnen bieden aan de meest kwetsbare groepen tijdens de COVID-19 crisis.

Het is nu aan de lidstaten om de aangeboden Europese hulp ten volle te gebruiken om op die manier de meest kwetsbare groepen zoveel mogelijk te beschermen tijdens deze crisis.

 

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen