Menu
Europees Parlement zet finale stap naar klimaatneutrale toekomst

Europees Parlement zet finale stap naar klimaatneutrale toekomst

- Straatsburg
Sociale Zaken Duurzaamheid Klimaat
2 min. leestijd

De plenaire vergadering van het Europees Parlement keurt vandaag het akkoord rond de aanscherping van het Europees klimaatbeleid goed. Europees parlementslid Cindy Franssen (cd&v): “De stemming vandaag vormt het sluitstuk van de herziening van het Europees klimaatbeleid dat ons op weg zet naar een klimaatneutraal continent in 2050. Met dit pakket hebben we het evenwicht gevonden tussen de noodzakelijke klimaatinspanningen, de beschermingen van onze jobs en de nodige steun aan zij die deze het meest nodig hebben.”

Het Parlement stemde vandaag over drie dossiers waarover in december een akkoord werd gevonden met de lidstaten en de Commissie: de herziening van het Europees emissiehandelssysteem, de invoering van een koolstofheffing aan de Europese buitengrenzen en de oprichting van een Sociaal klimaatfonds.

Cindy Franssen: “Het akkoord dat we vandaag goedkeuren is cruciaal om de klimaatdoelstellingen te halen. We mogen niet vergeten dat 2030 al heel dichtbij komt. Daarom is het goed dat de lidstaten en het parlement akkoord gaan met deze ambitieuze aanpak.”

“Zeker zo belangrijk is dat we evenveel ambitie aan de dag leggen in de maatregelen die ervoor zorgen dat iedereen mee kan in deze transitie. Dit geldt niet alleen voor de ondernemingen. De klimaat- en energietransitie moet er komen voor iedereen, niet enkel voor zij die het zich kunnen permitteren. Wanneer je op het einde van de maand de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen, kan je natuurlijk ook niet investeren in energievriendelijke maatregelen. Hierdoor blijft je factuur hoog en beland je in een vicieuze cirkel. Om aan deze bekommernis tegemoet te komen, richten we een sociaal klimaatfonds op. Dit fonds, van 86 miljard euro, moet dienen om burgers in alle lidstaten te steunen in de noodzakelijke investeringen. België zal daarvan ongeveer 1,6 miljard euro kunnen inzetten. Vooral de lage- en lage-middeninkomens die het grootste risico lopen op energie- of transportarmoede moeten op deze ondersteuning kunnen rekenen. Op die manier financieren we noodzakelijke renovaties of bijvoorbeeld de omslag naar elektrisch rijden voor zij die dit normaal niet zomaar zouden kunnen betalen. Europa zorgt voor duidelijke regels en de nodige financiële steun, nu is het aan de lidstaten om deze middelen ook bij de mensen te krijgen die er het meest nood aan hebben.”

De stemming over het sociaal klimaatfonds maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen die onze uitstoot moeten verminderen en tegelijk zowel onze burgers als onze bedrijven meeneemt in de klimaatomslag. Dankzij een aangescherpt emissiehandelssysteem wordt de uitstoot in de betrokken sectoren (olieraffinaderijen, staalindustrie, cement-, glas en papierproductie, elektriciteitssector ende luchtvaarsector) met 62% verminderd tegen 2030. Dankzij een graduele afbouw van het aantal uitstootrechten geeft het akkoord de nodige ademruimte aan bedrijven, waardoor de Europese jobs worden beschermd en de uitstoot niet zomaar naar landen buiten de EU verschuift.

Voor het eerst zal ook de maritieme sector deel uitmaken van het systeem, waardoor de uitstoot van grote transportschepen sneller zal dalen. Daarnaast wordt ook een nieuw emissiehandelssysteem opgericht, specifiek voor de verwarming van gebouwen en de transportsector. Dit zijn twee sectoren waar de uitstoot recent nog toenam. Vanaf 2027 zullen ook hier emissierechten betaald moeten worden per ton uitgestoten CO2. Dankzij een maximumprijs en voldoende flankerende maatregelen, onder meer via het sociaal klimaatfonds, zorgt het akkoord ervoor dat dit niet voor een onredelijke prijsstijging van verwarming en transport zorgt voor de burgers. Daarbij moet de volledige opbrengst van dit emissiehandelssysteem terug worden geïnvesteerd in een sociaal rechtvaardige klimaatomslag.

Afsluitend bereikten Raad, Commissie en Parlement ook een akkoord over een nieuwe koolstofgrensheffing. Niet-Europese bedrijven produceren vandaag vaak goedkoper dan Europese bedrijven door soepelere klimaatwetgeving. Via een koolstofheffing aan de Europese grenzen zullen die bedrijven een heffing betalen om hun producten op de Europese markt te mogen brengen. Zo worden de Europese bedrijven tegen oneerlijke concurrentie beschermd. Tegelijk worden de niet-Europese bedrijven extra aanmoedigd om ook minder uit te stoten tijdens hun productieproces. Het nieuw systeem gaat van start in de volgende sectoren: staal, aluminium, meststoffen, cement en elektriciteit. Na 2030 kan het verder worden uitgebreid.

Na deze stemming in het Europees Parlement is het op 25 april aan de lidstaten om hun finale goedkeuring te geven.

 

Perscontact

Seppe Gallon
Adviseur Klimaat & Gezondheidszorg
+32 476 37 24 08
seppe.gallon@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen