Menu
Internationale dag voor personen met een handicap

Internationale dag voor personen met een handicap

Gelijke kansen
5 min. leestijd

3 december is wereldwijd de internationale dag voor personen met een handicap. Naar schatting 100 miljoen Europeanen hebben een lichte tot zware handicap. Om de Europese samenleving inclusiever te maken, heeft de EU onder het Belgisch Voorzitterschap van de Raad in 2010 het VN Verdrag voor de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Dit was baanbrekend, want het was het eerste algemene mensenrechtenverdrag dat door de EU als een partij is geratificeerd.

Waar staan we nu 10 jaar later?

Ter implementatie van het VN Verdrag, heeft de Europese Commissie “de Europese strategie inzake personen met een handicap 2010-2020”gelanceerd. Het voorbije jaar heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden met alle stakeholders (de bevoegde agentschappen in de lidstaten, burgers, experten en organisaties voor de rechten van personen met een handicap). Belangrijkste conclusie is dat de strategie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van het VN Verdrag op EU-niveau. In het bijzonder op het gebied van toegankelijkheid, deelname aan het openbare leven en bewustmaking. Anderzijds heeft de strategie niet alle verwachtingen kunnen inlossen. Zo is er op vlak van gelijkheid en gezondheidszorg nog werk aan de winkel.

Wat zijn de grootste verwezenlijkingen van de strategie?
  • Een positieve bijdrage aan een verandering naar een mensenrechtenbenadering en het gehandicaptenbeleid staat hoger op Europese prioriteiten agenda.
  • De opname van de bezorgdheden van personen met een handicap in EU-wetgeving en beleid. De impact was vooral zichtbaar op het gebied van toegankelijkheid en passagiersrechten, met de goedkeuring van de Europese toegankelijkheidswet, de Webtoegankelijkheidsrichtlijn en wetgeving over de rechten van passagiers met beperkte mobiliteit.
  • Een katalysator voor handistreaming in het EU beleid. Voorbeelden zijn ontwikkelingssamenwerking, normalisatie, staatssteun, auteursrecht en onderwijsprogramma's.
  • Handicap werd ook geïntegreerd in de Europese pijler van sociale rechten en het werd opgenomen in de landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester.
  • Betere betrokkenheid van personen met een handicap en hun vertegenwoordigers bij het EU-beleid om tot een inclusievere wetgeving te komen.
Wat zijn de grootste aandachtspunten van de strategie?
  • Het gebrek aan duidelijke indicatoren, naar handicap opgesplitste data en een kader om de voortgang van de doelstellingen op regelmatige basis te meten.
  • Ondanks de bewustmakingscampagnes, is er nog altijd onvoldoende kennis van het gehandicaptenbeleid op Europees niveau. Daarom werden de noden van personen met een handicap niet altijd voldoende meegenomen in het Europees besluitvormingsproces.
  • Acties, met name op het gebied van toegankelijkheid, zijn voornamelijk gericht op personen met een zichtbare handicap. Er werd minder rekening gehouden met de behoeften van personen met een verstandelijke handicap, niet-zichtbare handicaps en kinderen met een handicap.
  • De afstemming van de strategie op het gebruik van de EU-fondsen is voor verbetering vatbaar.
Wat nu?

De Europese Commissie zal op basis van de evaluatie van de strategie 2010-2020 een nieuwe post-2020 strategie voorstellen in 2021. De nieuwe strategie zal ook rekening moeten houden met bijkomende uitdagingen zoals de grote impact van de COVID-19 pandemie op personen met een handicap.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen