Menu
Klimaatwet is een mijlpaal die klimaat en jobs veilig stelt en iedereen aan boord houdt

Klimaatwet is een mijlpaal die klimaat en jobs veilig stelt en iedereen aan boord houdt

- Brussel
Klimaat
3 min. leestijd

Vandaag bereikten de EU-lidstaten en het Europees Parlement een akkoord over de veelbesproken klimaatwet, die onderdeel vormt van de Europese Green Deal. “Deze wet fungeert als juridische ruggengraat van onze ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn”, juicht Europees Parlementslid Cindy Franssen het akkoord toe.

Europees Parlementslid Cindy Franssen (CD&V): “Deze klimaatwet is een mijlpaal in de strijd tegen klimaatopwarming. De wet verbindt onze overheden ertoe om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Deze doelstelling was er al, maar nu wordt ze ook juridisch afdwingbaar.  Om dit doel te halen willen we onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% terugdringen tegenover referentiejaar 1990. Dat is een zeer ambitieuze, maar realistische doelstelling gestoeld op wetenschappelijke, economische en maatschappelijke studies en zeer intens overleg. Zonder overleg en draagvlak, zal dit ook niet lukken: we moeten alle mensen meekrijgen in de omschakeling naar een duurzame samenleving.”

Cindy Franssen verduidelijkt: “De omslag naar klimaatneutraliteit moet duurzaam en sociaal zijn. Als de Unie de klimaatdoelstellingen wil halen, kan dat enkel met voldoende bescherming van kwetsbare groepen. Daarom hebben wij steeds gepleit voor een evenwicht tussen het behoud van jobs, het duurzaam gebruik van energiebronnen en sterkere sociale rechten voor burgers.”

In het streefdoel van 55% zijn ook natuurlijke koolstofputten (carbon sinks) opgenomen. Cindy Franssen: “Naast de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zijn ook natuurlijke opslagplaatsen voor CO2 onontbeerlijk in onze strategie om het klimaat te redden. Natuurlijk moet onze uitstoot snel naar beneden, maar tegelijk kunnen we ook op allerlei manieren koolstof opslaan, bijvoorbeeld door een doordacht bosbeheer. Door een combinatie van emissiereductie en koolstofopslag kunnen we in de toekomst zelfs evolueren naar negatieve emissies.”

Naast de klimaatneutraliteit tegen 2050, versterkt de deal van vandaag het Europese kader voor klimaatactie met volgende elementen:

  • Erkenning van het potentieel van verschillende technologieën die helpen om koolstof op te slaan. Dankzij een lagere uitstoot en meer opslag is er ook een verbintenis tot negatieve emissies na 2050.
  • De Commissie zal werken aan een broeikasgasbegroting voor de jaren 2030-2050. Deze begroting zal bijhouden hoeveel er reeds uitgestoten is en wat de marge nog is om de doelstellingen te halen. Bij het vastleggen van de tussentijdse doelen voor 2040 zal hier naar gekeken worden.
  • Om te verzekeren dat er steeds rekening wordt gehouden met de laatste wetenschappelijke stand van zaken komt er een Europese wetenschappelijke adviesraad voor klimaatverandering.
  • De doelstelling voor een klimaatneutraal Europa in 2050 moet worden doorgetrokken in alle andere beleidsdomeinen van de Unie. Elke sector krijgt een op maakt gemaakte routekaart, die de weg uitstippelt naar klimaatneutraliteit.
Achtergrond:

Tussen 1990 en vandaag reduceerde de EU 25% van haar broeikasgasuitstoot. In de komende negen jaar zal er bijgevolg nog 30% bespaard moeten worden. Deze totale reductie van 55% tegen 2030 is een netto-cijfer dat grotendeels stoelt op het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Met het 55%-streefcijfer neemt de EU het voortouw in de wereld tegenover China en de VS, die ook dergelijke, zij het minder ambitieuze, inspanningen leveren. De Europese Commissie kan nu met deze klimaatwet aan de slag en wordt verwacht in juni concrete wetgeving voor te stellen.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen