Menu
Het Europees Parlement bouwt verder aan een gezonder Europa

Het Europees Parlement bouwt verder aan een gezonder Europa

De plenaire vergadering van het Europees Parlement heeft deze week verschillende wetgevende dossiers goedgekeurd die bijdragen tot een duurzamer en gezonder Europa. Cindy Franssen: “Tijdens deze laatste plenaire sessie van deze legislatuur stemmen we over verschillende dossiers waarmee we verder bouwen aan de Europese gezondheidsunie. Hiermee bevestigen we verder de paradigmashift die we sinds de coronacrisis zagen: ook op vlak van gezondheid speelt de EU een belangrijke rol. Daarnaast stemt het me ook tevreden dat we blijven inzetten op preventie door te zorgen voor gezondere lucht en minder schadelijke chemische blootstelling.”

Luchtkwaliteit

Niet minder dan 97% van de stedelijke bevolking in de Europese Unie ademt volgens het Europees milieuagentschap ongezonde lucht in. Die luchtvervuiling brengt een enorme gezondheidskost met zich mee. Een betere luchtkwaliteit kan alleen al in België voor een jaarlijkse besparing van 43 miljoen euro aan gezondheidskosten zorgen. Daarom gaat het Parlement deze week finaal akkoord om de huidige luchtkwaliteitsnormen voor verschillende luchtverontreinigende stoffen gevoelig te verstrengen.

“In dit akkoord staat preventie centraal. We zetten ermee een belangrijke eerste stap om voor gezondere lucht voor alle Europeanen te zorgen. Met een duidelijke eerste ambitie tegen 2030 zullen we in de jaren erna richting de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie evolueren. Dit akkoord komt vooral ook de sociaal kwetsbaarste mensen ten goede. Zij leven immers vaak op plekken met de ongezondste lucht en dragen ook de bijhorende gevolgen. Belangrijk voor mij is ook de sterke inclusie van het recht op compensatie bij geleden schade waarop burgers zich nu kunnen beroepen”, aldus Cindy Franssen.

Gemeenschappelijke Europese dataruimte voor gezondheidsgegevens

Een tweede dossier waar het Parlement deze week haar definitieve goedkeuring voor geeft, zorgt voor de oprichting van een gemeenschappelijke digitale dataruimte voor gezondheidsgegevens. Hierdoor zal patiëntendata in alle lidstaten op een uniforme manier bewaard worden en beschikbaar zijn wanneer iemand over de grenzen heen moet voor het krijgen van een behandeling of bij een ongepland ziekenhuisbezoek na aan ongeluk in het buitenland. Het Parlement hamerde terecht op het belang van privacy en het feit dat patiënten ten alle tijde eigenaar moeten blijven van hun data.

Cindy Franssen: “Dit dossier is een volgend belangrijk onderdeel van de Europese gezondheidsunie die we aan het bouwen zijn. In zo’n gezondheidsunie moet de toegang tot kwalitatieve gezondheidsdiensten gevrijwaard worden, ongeacht de lidstaat waar je je bevindt. Dat wordt nu realiteit dankzij de digitale patiëntendossiers die door zorgverstrekkers overal in de EU geraadpleegd kunnen worden wanneer de patiënt hier toestemming voor geeft. Tegelijk creëren we een schat aan gezondheidsinformatie die de Unie mee in de cockpit van het wetenschappelijk onderzoek zal houden.” 

Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor stoffen van menselijke oorsprong

Jaarlijks vinden er in de Europese Unie 25 miljoen bloedtransfusies, 1 miljoen behandelingen in het kader van medisch begeleide voortplanting en 35 000 stamceltransplantaties plaats. Om de veiligheid voor zowel donors als patiënten te garanderen, zijn strenge kwaliteitsvereisten voor het gebruik van dergelijke stoffen van menselijke oorsprong nodig. Daarom keuren de Europarlementsleden deze week ook een akkoord goed over nieuwe regels voor het gebruik en transport van bloed, plasma, gameten en andere stoffen van menselijke oorsprong.

Cindy Franssen: “Deze nieuwe wetgeving heeft verschillende doelen voor ogen. Zo kijken we niet alleen naar de kwaliteitsgarantie, maar bijvoorbeeld ook naar onze bevoorradingszekerheid. We mogen in onze gezondheidszorg niet afhankelijk zijn van toevoer uit landen met minder strenge wetgeving. Tegelijk moeten we naast patiënten ook donors voldoende beschermen. Het is goed dat we in de toekomst uniforme Europese regels hebben over een eventuele financiële compensatie omwille van niet-gewerkte uren of verplaatsingskosten. Financieel gewin mag evenwel nooit de motivatie zijn voor donors.”

Indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen

Een laatste belangrijk dossier voor het beschermen van onze gezondheid en het leefmilieu is de herziening van de regels rond indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP-verordening). Dankzij nieuwe onderzoeksmethoden, duidelijkere etiketten en bijkomende indelingen beschermt dit akkoord de volksgezondheid van alle Europeanen.

“Het verkleinen van de blootstelling aan schadelijke stoffen begint bij een juiste classificatie. Stoffen met schadelijke eigenschappen moeten ook als dusdanig ingedeeld worden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijke vernieuwing is ook dat we meer gaan inzetten op de classificatie van hele groepen stoffen. Dit zal een enorme versnelling betekenen in vergelijking met de huidige stof-per-stof aanpak. In afwachting van de broodnodige herziening van de REACH-regels is dit een eerste stap richting onze ambitie van nulvervuiling”, reageerde Cindy Franssen. 

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen